intouea.com

Learning resources from INTO UEA

Pronunciation symbols

How to remember IPA phoneme symbols
YouTube video from engVid

Interactive phonemic chart
Click on each symbol to listen to the audio or watch a video.

Interactive Phonemic Chart
From English Club

Phonemic chart
Click on the symbols to hear the sounds. From the British Council.

Pronunciation Guide
Oxford Learner’s Dictionaries

Pronunciation symbols
Cambridge Dictionary

Vowel symbols and examples
iːt eat
i ˈhæpi happy
ɪ ɪt it
e end end
æ æd add
ɑː ɑːm arm
ɒ ɒn on
ɔː ɔːl all
ʊ fʊl full
tuː too
ʌ ʌp up
ɜː ɜːθ earth
ə əˈbaʊt about
eɪm aim
əʊ əʊ oh
aɪs ice
ɔɪ ɔɪl oil
aʊt out
ɪə ɪə ear
air
ʊə pjʊə pure

Consonant symbols and examples
p peɪ pay
b baɪ buy
t tiː tea
d duː do
k kiː key
ɡ gəʊ go
tʃeə chair
dʒɔɪ joy
f fɑː far
v vjuː view
θ θɪn thin
ð ðeɪ they
s siː see
z zuː zoo
ʃ ʃaɪ shy
ʒ ˈleʒə leisure
h haɪ hi
m miː me
n nəʊ no
ŋ sɒŋ song
l laɪ lie
r reɪ ray
j juː you
w wiː we

Open presentation in new tab